مطالعات عالی هنر- هیات تحریریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/24 | 
اعضای هیأت تحریریه:
[به ترتیب حروف الفبا]
دکتر یعقوب آژند (استاد دانشگاه تهران).
رشته تخصصی: تاریخ و فرهنگ و هنر ایران
پست الکترونیکی: yazhandut.ac.ir
دکتر حبیب‌الله آیت‌الهی (دانشیار دانشگاه شاهد).
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
پست الکترونیکی: habibb [at] yahoo.fr
دکتر سید غلامرضا اسلامی (استاد دانشگاه تهران).
رشته تخصصی: معماری
پست الکترونیکی: gheslamiut.ac.ir
دکتر حسن بلخاری‌قهی (استاد دانشگاه تهران).
رشته تخصصی: زیبایی‌شناسی و فلسفۀ هنر
پست الکترونیکی: hasan.bolkhariut.ac.ir
استاد سید مهدی حسینی (استاد دانشگاه هنر).
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی
پست الکترونیکی: mehdi.hosseini۴۳yahoo.com
دکتر محمد خزایی (استاد دانشگاه تربیت مدرس).
رشته تخصصی: ارتباط تصویری/ هنرهای اسلامی
پست الکترونیکی: khazaiemmodares.ac.ir
دکتر زهرا رهبرنیا (دانشیار دانشگاه الزهرا).
رشته تخصصی: ارتباط تصویری
پست الکترونیکی: z.rahbarniaalzahra.ac.ir
دکتر اصغر فهیمی‌فر (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس).
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفۀ هنر
پست الکترونیکی: fahimifarmodares.ac.ir
دکتر مصطفی گودرزی (استاد دانشگاه تهران).
رشته تخصصی:  هنرهای تجسمی/ تاریخ هنر
پست الکترونیکی: goudarzi۴۰gmail.com
دکتر بهمن نامورمطلق (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی).
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
پست الکترونیکی: B_Nmotlaghsbu.ac.ir​
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مطالعات عالی هنر:
http://art-studies.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب